Главная Все консультации Госрегулирование Другое

Перетворення додаткового капіталу у статутний капітал

Підприємство вирішило здійснити збільшення статутного капіталу через переведення додаткового капіталу (рядок 1410 балансу) у статутний. Які податкові наслідки несе дана операція? Що є моментом формування (повного внесення внесків) статутного капіталу?

Склад та бухоблік додаткового капіталу

У балансі додатковий капітал підприємства відображають у рядку 1410. Проте в НП(С)БО 1, яким затверджено форму балансу №1, немає ані визначення цього поняття, ані вказівок щодо заповнення цього рядка. Отже, інформацію про те, які ж суми записують саме в рядку 1410, потрібно збирати фрагментарно, вдаючись до багатьох нормативних документів.

Згідно з п. 2.17 П(С)БО 25, у рядку «Додатковий капітал» балансу форми №1-м показують суми дооцінки необоротних активів, вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних і фізичних осіб необоротних активів, та інші види додаткового капіталу (без уточнення, що це за види).

Так, згідно з Інструкцією №291, рахунок 42 «Додатковий капітал» призначено для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість, а також про вартість необоротних активів, безоплатно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу. Рахунок 42 має субрахунки 421 – 425.

На субрахунку 421 «Емісійний дохід» відображається прибуток (збиток) від продажу, випуску або анулювання інструментів власного капіталу. Сума перевищення збитку від зазначених операцій над залишком емісійного доходу відображається за дебетом рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Саме там, згідно з п. 25 П(С)БО 13, показують витрати на випуск або придбання інструментів власного капіталу (простих акцій, часток та інших видів власного капіталу), а саме: витрати на оплату послуг сторонніх організацій за операціями, результатом яких є збільшення або зменшення величини власного капіталу підприємства.

На субрахунку 422 «Інший вкладений капітал» обліковують інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішень про зміни розміру статутного капіталу. Це додаткові внески засновників/учасників підприємств, внесення яких, відповідно до ч. 4 ст. 82 ГКУ, може бути передбачено установчими документами підприємства (як, утім, можуть бути в них і не передбачені, і внесені за рішенням зборів учасників/засновників).

На субрахунку 423 «Накопичені курсові різниці» узагальнюється інформація про курсові різниці, які відповідно до НП(С)БО відображаються у складі власного капіталу та визнаються в іншому сукупному доході. Згідно з п. 8 П(С)БО 21, на цьому субрахунку відображають курсові різниці, що виникають унаслідок перерахунку зобов'язань засновників при формуванні статутного капіталу.

На субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» відображається вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб. Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується на суму визнаного доходу протягом строку корисного використання безоплатно одержаних об'єктів необоротних активів (окрім землі) і при вибутті таких активів і землі.

На субрахунку 425 «Інший додатковий капітал» обліковують інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків, зокрема капітал у сумі вартості необоротних активів, отриманих за договором оренди цілісних майнових комплексів. Також, згідно з п. 30 П(С)БО 7, за дебетом цього субрахунка проходитиме сума нарахованої в загальному порядку амортизації об'єктів зовнішнього впорядкування і житлових будинків, що перебувають на балансах житлово-комунальних організацій, які належать до сфери управління органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, а також автомобільних доріг загального користування. Якщо такі об'єкти дооцінювалися, то в першу чергу зменшується капітал у дооцінках (рахунок 41), а якщо додаткового капіталу (суми кредитового сальдо на субрахунку 425) підприємства/організації забракне, то на залишок суми такої амортизації зменшується статутний капітал (субрахунок 401). Згідно з п. 12 П(С)БО 12, також на субрахунку 425 інвестори, які ведуть облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі, показують суми зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування за звітний період за рахунок чистого прибутку (збитку).

 

Чи можливо збільшити статутний капітал за рахунок додаткового капіталу?

Отже, ми докладно розглянули всі субрахунки рахунку 42 «Додатковий капітал». З вищесказаного можна зробити висновок, що напряму внести додатковий  капітал у статутний капітал неможливо.  Опосередковано це можна зробити лише за наявності залишку на субрахунку 422 «Інший вкладений капітал», якщо учасники підприємства раніше вже вносили до нього додаткові внески.  Зокрема, це вкладений засновниками капітал, що перевищує розмір статутного капіталу. 

Рішення про внесення додаткових внесків повинні приймати загальні збори. За загальним правилом, такі додаткові внески не впливають на частки учасників у статутному капіталі і, відповідно, не впливають на порядок розподілу дивідендів тощо. Тому, якщо статут не містить жодних відомостей про додаткові внески й учасники не приймали рішення про зміну розміру часток у статутному капіталі, жодних змін до статуту у зв’язку з внесенням додаткових вкладів робити та реєструвати не слід. Рішення зборів оформляється протоколом, який і буде підставою для операції з передачі-отримання додаткових внесків. Додатково жодних договорів позики чи дарування не укладають. Причому додаткові внески можуть мати як поворотний, так і безповоротний характер, про що обов’язково має бути записано у протоколі зборів. Скажімо, якщо у протоколі зазначено, що додаткові внески передаються ТзОВ на термін два роки, після чого повертаються учаснику, який їх вніс, то такі додаткові внески будуть поворотними.

Наприклад, збори учасників ТОВ постановили внести поворотний додатковий внесок у сумі 100000 грн, яка й була внесена на поточний рахунок учасниками підприємства. Ця операція віображається записом: Дт 311 Кт 422. Досить часто на практиці додаткові внески, що не впливають на розміри часток у статутному капіталі, спрямовують на збільшення статутного капіталу — кредит рахунка 40 «Статутний капітал». Це є помилкою. Таке можливо, лише коли додаткові внески насправді збільшують статутний капітал, у зв’язку з чим вносяться та реєструються зміни до статуту. Отже, для того, щоб внести додаткові внески у статутний капітал, потрібно спочатку повернути засновникам внесені вклади: Дт 422 Кт 311, а потім внести ці кошти у статутний капітал у загальному порядку.

Зміни у капіталі не спричиняють податкових наслідків ані з податку на прибуток, ані з ПДВ.

Найбільша Facebook-сторінка для бухгалтерів в Україні

Статутний капітал формується такими записами:

  • Дт 46 Кт 401 – на суму збільшення статутного капіталу визнається заборгованість учасників щодо здійснення внесків;
  • Дт 10, 11, 12, 20, 22, 30, 31 Кт 46 – на суму фактичного здійснення внесків засновниками. На дату закриття заборгованості учасників за рахунком 46 статутний капітал вважається сформованим.

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Егорова Юлия
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Госрегулирование / Другое
Теги:
Уставный капитал , Учет

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме