Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Комунальні дороги в обліку органів місцевого самоврядування

Всім зручно їздити по гарних дорогах. Але щоб дорога була гарною, про це хтось повинен подбати. Загальна протяжність автомобільних доріг в Україні - близько 430 тис. км. З них 250 тис. км - це вулично-дорожна мережа в населених пунктах, за яку відповідають органи місцевого самоврядування. То як же вести бухоблік комунальних доріг?

Призначаємо «винуватих»: хто і за що відповідає?

Отже, за стан комунальних доріг, до яких відносяться дороги та вулиці населених пунктів, відповідають органи місцевого самоврядування (далі – ОМС). Саме тому комунальні дороги перебувають на балансі відповідних ОМС, які несуть витрати на їх будівництво, ремонт та утримання.

Для відображення у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи застосовуються Методрекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору від 23.01.2015 р. № 11 (далі – Методрекомендації № 11).

Дорога відповідає визначенню основних засобів та є одиницею обліку відповідно до п. 3 розділу І Методрекомендацій № 11. Відповідно до п. 4 розділу І Методрекомендацій № 11 дорога визнається активом, оскільки вона має потенціал корисності для суспільства та її вартість як об'єкта основних засобів може бути визначена.

Дороги класифікуються відповідно до п. 1.1 розділу ІІ Методрекомендацій № 11 і належать до групи «будинки, споруди та передавальні пристрої», підгрупа 3, до якої включено, зокрема, дороги та мости.

Отже, комунальні дороги є основними засобами і перебувають на балансі ОМС відповідних населених пунктів, у яких ці дороги знаходяться.

 

Первісна вартість дороги як основного засобу

Як правило, ОМС самостійно будує дорогу з нуля або ремонтує те, що вже було побудовано раніше.

Собівартість виробництва (будування) дороги складається з витрат, понесених суб'єктом державного сектору на його виготовлення (створення) (п. 4 розділу ІІІ Методрекомендацій № 11).

Первісна вартість дороги як об'єкта основних засобів може формуватися як за рахунок капітальних витрат, так і за рахунок поточних витрат (витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів тощо) згідно з економічною класифікацією видатків бюджету, що затверджена наказом Мінфіну від 14.01.2011 р. №11.

Відповідно до п. 16 розділу ІІІ Методрекомендацій №11 первісна вартість дороги як об'єкта основних засобів може змінюватися у разі її поліпшення, часткової ліквідації, переоцінки і зменшення корисності/відновлення корисності у порядку, викладеному у розділах VI, VII Методрекомендацій №11.

 

Облік будівництва та ремонту комунальних доріг

Будівництво нової дороги або капітальний ремонт старої з точки зору бухобліку є незавершеною капітальною інвестицією. Бухоблік капінвестицій регламентований розділом IX Методрекомендацій №11. Незавершені капітальні інвестиції охоплюють витрати на будівництво і поліпшення доріг як об'єктів основних засобів з початку і до закінчення зазначених робіт та введення доріг в експлуатацію.

Витрати на будівництво і поліпшення доріг відносяться до будівельних робіт (п. 2 розділу IX Методрекомендацій № 11). Аналітичний облік незавершених капітальних інвестицій ведеться у розрізі витрат на зазначені роботи (витрати) окремо за кожним об'єктом будівництва або капітального ремонту.

Зарахування об'єктів капітальних інвестицій на підставі первинних документів до складу основних засобів відображається з відповідним зменшенням капітальних інвестицій. Одночасно відображається збільшення внесеного капіталу та зменшення цільового фінансування.

Рішення про те, чи є ремонт дороги капітальним чи поточним, приймається керівником ОМС з урахуванням результатів аналізу реальної ситуації та суттєвості таких витрат. Роботи з капітального ремонту дороги здійснюються за рахунок капітальних витрат, передбачених у кошторисах на виконання зазначених робіт. Витрати на капремонт дороги збільшують її первісну вартість протягом усього строку використання, якщо капремонт збільшує потенціал корисності відремонтованої дороги (п. 2, п. 3 розділу VI Методрекомендацій № 11). Прикладом такого поліпшення дороги, що збільшують її первісну вартість, є капремонт з метою подовження терміну її корисної експлуатації або збільшення її пропускної потужності.

Витрати на поточний ремонт доріг, на їх утримання визнаються витратами звітного періоду, в якому вони були понесені (п. 4 VI Методрекомендацій № 11).

 

Нарахування та облік амортизації комунальних доріг

Облік амортизації основних засобів в ОМС регламентовано розділом V Методрекомендацій № 11. Об'єктом амортизації є вартість дороги, яка амортизується. Вона складається з первісної або переоціненої вартості дороги як основного засобу за вирахуванням ліквідаційної вартості – так написано у п. 1 розділу V Методрекомендацій № 11. Ліквідаційна вартість – це сума, яку суб'єкт державного сектору очікує отримати від реалізації (ліквідації) основних засобів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією). З огляду на це, ліквідаційна вартість дороги може визначатися лише в тому випадку, якщо дорогу (а точніше, земельну ділянку, на якій вона розташована) планується продати після закінчення строку амортизації. Проте, на нашу думку, цей сценарій для ОМС є практично нереальним, тому встановлення ліквідаційної вартості для дороги, ми вважаємо, є недоцільним. У цьому випадку вона буде нульова.

Нарахування амортизації дороги здійснюється протягом строку її корисного використання (експлуатації). Амортизація розпочинається при визнанні дороги активом (при зарахуванні її на баланс) і тимчасово зупиняється на період її капітального ремонту, за умови, що дорога під час ремонту не використовується за призначенням.

При визначенні строку корисного використання (експлуатації) дороги враховуються такі чинники:

 • очікуване використання дороги  органом місцевого самоврядування;
 • очікуваний фізичний знос, який залежить від інтенсивності використання дороги, якості її поточного ремонту та обслуговування;
 • правові або подібні обмеження на використання дороги, якщо такі є.

Типові строки корисного використання основних засобів суб'єктів державного сектору наведені у Додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб'єкта державного сектору від 23.01.2015 р. №11. Типовий строк корисного використання для доріг зазначений у рядку 1 Додатку 1 і становить 20 років.

Відповідно до п. 4 V Методрекомендацій №11 вартість дороги як об'єкта основних засобів розподіляється на систематичній основі протягом строку її корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на дату балансу щокварталу діленням річної суми амортизації на 4. Відповідно, в бухобліку амортизація нараховується щоквартально. Разом з цим, за рішенням керівника ОМС у розпорядчому документі про облікову політику може бути передбачено нарахування амортизації на річну дату балансу, тобто раз на рік.

Зверніть увагу, що нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання та введений в експлуатацію. Наприклад, якщо капітальний ремонт дороги завершено у серпні 2019 р., то витрати на цей ремонт починають амортизуватися з вересня 2019 р.: за ІІІ квартал 2019 р. в бухобліку нараховується 1/3 квартальної суми амортизації, а за IV квартал 2019 р. нараховується вже повна квартальна сума.

При вибутті об'єкта основних засобів (якщо це дорога, то її вибуття відбувається лише у зв’язку з переданням її на баланс іншого ОМС або в разі закінчення строку корисного використання) ОМС нараховує амортизацію в місяці його вибуття, при цьому місячна сума амортизації визначається діленням річної суми амортизації на 12.

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, що настає за місяцем вибуття дороги як об'єкта основних засобів або переведення її на капітальний ремонт. Нарахування амортизації поновлюється, починаючи з місяця, що настає за місяцем введення дороги в експлуатацію після капітального ремонту.

Для суб’єктів державного сектору передбачено лише прямолінійний метод амортизації вартості основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів), при якому річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів. Розрахунок амортизаційних відрахувань прикладається до регістрів бухгалтерського обліку за квартал або за рік, за який нараховано амортизацію.

Сума нарахованої амортизації збільшує суми зносу основних засобів та витрат.

 

Списання комунальної дороги з балансу ОМС

Списання дороги з балансу ОМС може здійснюватись у випадку закінчення строку її корисного використання, або в разі невідповідності критеріям визнання активом.

Відповідно до п. 3 розділу VIII Методрекомендацій № 11 списанню підлягають дороги у разі, коли вони фізично зношені, непридатні для подальшого використання, зокрема у зв'язку з будівництвом чи реконструкцією, або пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягають.

Хто і як повинен приймати рішення про списання дороги з балансу ОМС? Від імені та в інтересах територіальних громад, відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, права суб’єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради, а ч. 5 ст. 60 Закону № 280 передбачає, що ОМС від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності

Чинним законодавством не визначено порядку списання комунального майна. ОМС реалізують свої повноваження щодо управління об’єктами права комунальної власності, зокрема, шляхом затвердження на пленарних засіданнях рад порядку (положення) списання об’єктів (майна) комунальної власності. В цих документах встановлюється порядок списання об’єктів права комунальної власності, зокрема, визначаються:

 • об’єкти комунальної власності, на списання яких потрібна згода ОМС та хто саме надає таку згоду;
 • об’єкти комунальної власності, які можна списувати за рішенням керівника ОМС, на балансі якого обчислюються такі об’єкти, без отримання згоди;
 • перелік документів, які необхідно надати для отримання згоди на списання тощо.

Нижче у таблиці покажемо бухоблік операцій, що описані в матеріалі.

Таблиця

Бухоблік основних засобів комунальної власності

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік*

Дебет

Кредит

Будівництво або капітальний ремонт дороги:

 

 

 • амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, що використовуються у будівництві або на ремонті

1311

1411

1412

 • витрати будматеріалів, ПММ та інших запасів

1311

1513

1514

1515

1518

 • витрати на оплату послуг підрядників

1311

6211

 • витрати на заробітну плату працівників та сплату ЄСВ

1311

6511

6313

Введення в експлуатацію збудованої або відремонтованої дороги

1013

1311

Нараховано амортизацію дороги

8014

1411

Списання дороги з балансу ОМС:

 

 

 • Списано суму накопиченого зносу

1411

1013

 • Списано недоамортизовану залишкову вартість

8411

1013

* Бухоблік за Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (затверджений наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. №1219)

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 43 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Єгорова Юлія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Автотранспорт , Амортизація , Облік , Транспортні засоби

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі