Главная Все консультации Налогообложение НДФЛ

Сплата податків та подання об’єднаної звітності за неуповноважений відокремлений підрозділ

Юрособа має одне орендоване приміщення за місцем реєстрації юрособи та 15 орендованих торгових приміщень які розташовані у 8 різних територіальних громадах Закарпатської області. Які податки (ПДФО чи ВЗ) платити на рахунки територіальних громад? Як здавати об’єднану звітність за основний та за підрозділи, та до якої податкової подавати?

Юридична особа відповідно до ч. 1 та ч. 4 ст. 64 ГКУ може складатися зі структурних під-розділів, а також створювати філії, представництва, відділення й інші відокремлені під-розділи. Такі підприємства самостійно визначають свою внутрішню структуру, а отже можуть вирішувати, що їм необхідно створити: структурний підрозділ або, наприклад, філію.

Візповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 64 БКУ, ПДФО, який сплачується (перераховується) податко-вим агентом – юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підроз-ділом) чи представництвом нерезидента – юридичної особи, зараховується до відповідно-го бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.

Згідно до пп. 168.4.3 ПКУ суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Згідно з п. 63.3 ПКУ з метою проведення податкового контролю платники податків підля-гають реєстрації або взяттю на облік до контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Так, пп. 7.1 Порядку № 1588 визначено, якщо відповідно до законодавства у платника податків, крім обов’язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на території адмініс-тративно-територіальної одиниці за своїм місцезнаходженням, виникають такі обов’язки на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, то такий платник податків зобов’язаний стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному контро-люючому органі.

Крім того, ч. 2 ст. 58 ГКУ передбачено, що відомості про відокремлені підрозділи підпри-ємства залучають до реєстраційної справи та включають до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Виходячи із вищезазначених норм, податківці, зокрема, у листі від 22.02.2019 р. № 666/5/99-99-13-02-03-16/ІПН зазначають, що якщо платник податку має власні або орен-довані приміщення в різних регіонах, в яких працюють та отримують заробітну плату на-ймані працівники, то платник податку зобов’язаний стати на облік як платник окремих видів податків та перераховувати ПДФО до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких структурних підрозділів (неосновним місцем обліку) на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України.

У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) ПДФО за такий відокремлений підрозділ, усі обов'язки податкового агента виконує юри-дична особа. ПДФО, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перерахову-ється до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Таким чином, якщо платник податку має власні та/або орендовані приміщення (будівлі) в різних регіонах (районах), в яких працюють та отримують заробітну плату наймані пра-цівники, то платник податку зобов'язаний перераховувати ПДФО з доходів у вигляді заробітної плати до відповідного бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) таких приміщень (неосновне місце обліку) на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби.

Виходить, що й Додаток №4ДФ об’єднаної звітності за найманих працівників, які працю-ють на цих орендованих приміщеннях потрібно подавати до того самого податкового ор-гану. Із зазначенням в рядку 032 Розрахунку та додатку 4ДФ коду Кодифікатора адмініст-ративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

У запитанні зазначено, що підприємство має 8 неуповноважених відокремлених підрозді-ли, тому підприємству потрібно сформувати та подати 9 Податкових розрахунків:

 один за головне підприємство, із зазначенням у рядку 032 його коду Кодифікатора за місцем обліку та з відображенням у Додатку 1 сум нарахованих ЄСВ за всіма праців-никами та в Додатку 4ДФ - інформацію за працівниками, які працюють на головному підприємстві та з відображенням інформації по ВЗ за працівниками відокремлених підрозділів;

 вісім окремих розрахунків по працівниках неуповноважених відокремлених підрозді-лів із зазначенням у рядку 032 код Кодифікатора кожного окремого відокремленого підрозділу за їх місцезнаходженням, з відображенням в табличній частині Додатку 4ДФ нарахованих доходів працівників та сум утриманих/сплачених із них ПДФО.

Відповідно до п. 12 ч. 2 ст. 29 БКУ військовий збір, що сплачується (перераховується) згі-дно з п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, належить до доходів загального фонду Дер-жавного бюджету України.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійс-нюються у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ (п. 1.4 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

Норма пп. 168.4.3 ПКУ регламентує порядок перерахування ПДФО за відокремлені під-розділи до місцевого бюджету, а оскільки військовий збір зараховується до державного бюджету, зазначена в абз. 2 п. 168.4.3 ПКУ норма для військового збору не може бути за-стосована.

Таким чином, юридична особа перераховує військовий збір як за себе, так і за неуповно-важені відокремлені (структурні) підрозділи до бюджету за своїм місцезнаходженням (за місцем реєстрації). Відповідно ВЗ утриманий з доходу найманих працівників, які працю-ють на цих орендованих приміщеннях зазначається в Додатку №4ДФ об’єднаної звітності, яка подається до податкового органу за основним місцем обліку юрособи. 

 

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 64 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Щербина Светлана
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Налогообложение / НДФЛ

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 1

Новости по теме

Консультации по теме