Главная Все консультации Учет и отчетность Автоматизация

Здача в ореду автомобіля фізособі-нерезиденту

Голова постійного представництва нерезидента (без ведення комерційної діяльності) є засновник ТОВ та не є його працівником, хоче орендувати легковий автомобіль у ТОВ. Чи може засновник орендувати автомобіль, що знаходиться на балансі ТОВ? Чи потрібен договір оренди, сума орендної плати, техобслуговування, ремонти, ПММ?

Відповідно до ст. 761 ЦКУ, власник майна має право передавати його в оренду іншим особам, як юридичним, так і фізичним.

Передача транспортного засобу юридичною особою фізичній особі проводиться на підставі договору оренди. Договір оренди укладається у письмовій формі, а за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню (п. 2 ст. 799 ЦКУ).

При цьому, у  ст. 24 ЦКУ дано визначено, що людина, яка як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою. І жодних обмежень з приводу того, чи є така фізособа рези-дентом чи нерезидентом.

При передачі автомобіля в оренду орендодавець має надати орендарю фізособі-нерезиденту технічну документацію на транспортний засіб, перелік якої зазначається в договорі оренди. 

Сам факт передачі автомобіля в оренду та технічної документації на нього здійснюється за актом приймання-передачі основних засобів, який підписують обидві сторони договору оренди. Аналогічно відбувається і повернення з оренди автомобіля та технічної докумен-тації на нього. 

Орендар в свою чергу, має підтримувати транспортний засіб у належному технічному стані і нести витрати, пов'язані з його використанням, у т. ч. зі сплати податків та інших платежів (ст. 801 ЦКУ).

Страхування транспортного засобу здійснюється орендодавцем (ч. 1 ст. 802 ЦКУ).

Відповідно до ч. 1 ст. 286 ГКУ орендна плата — це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір оре-ндної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, перед-бачених законодавством.

Згідно з ч. 5 ст. 762 ГКУ плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором. Встановити можна будь-який період. Однак якщо договором не визначено конкретного строку внесення орендної плати, то вона має вноситися щомісячно.

Факт оплати за переданий у користування автомобіль встановлюється договором за взає-мною домовленістю орендодавця та орендаря.

Відповідно до п. 5 ст. 9 Закону про бухоблік зазначено, що господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Крім того, п. 9 та п. 17 П(С)БО 14 передбачено, що належна  за користування об'єктом операційної оренди плата визнається    витратами    згідно    з   П(С)БО 16 на прямолінійній основі  протягом строку оренди або з урахуванням способу одержання економічних вигод, пов'язаних із використанням об'єкта операційної оренди. На суму заохочення орендаря щодо продовження або укладення нової  орендної  угоди  зменшуються  протягом  строку  оренди його витрати  з орендної плати.

Орендодавець - юридична особа переданий в оренду автомобіль продовжує обліковувати у складі основних засобів на рахунку 105 та нараховувати амортизацію (п. 16 ПБО 14).

Дохід визнається іншим операційним доходом та обліковується на субрахунку 713 відпо-відного звітного періоду на прямолінійній основі протягом строку оренди або з урахуванням способу одержання економічних вигід, пов’язаних з використанням об’єкта операційної оренди, але якщо надання в оренду є основним видом діяльності юридичної особи, то дохід відображається на субрахунку 703.

В кінці кожного звітного періоду зазначеному в договорі сторони складають акт прийман-ня-передачі послуг.

Якщо орендна плата була отримана авансом, то вона належить до наступних звітних пері-одів та відображається у складі доходів майбутніх періодів Дт 681 Кт 69, а при отриманні акту включається до складу доходів відповідного періоду Дт 69 Кт 713, 703.

Амортизація переданого в оренду автомобіля включається в Дт 949 - якщо надання авто-мобіля в оренду не є основним видом діяльності орендодавця або в Дт 23 - якщо оренда є основним видом діяльності за Кт 131. Потім вартість амортизації списується на рахунок 903.

Базою оподаткування податком на прибуток є фінансовий результат, визначений у бухгалтерському обліку. Податкових різниць, пов’язаних з орендною платою ПКУ не передбачено.

Тобто у цілях оподаткування податком на прибуток орендодавець бере фінансовий ре-зультат орендних операцій, визначений у бухгалтерському обліку.

Переданий автомобіль в оренду не є об’єктом оподаткування ПДВ (пп. 196.1.2 ПКУ). Згі-дно з пп. 14.1.185 ПКУ орендні платежі відповідають поняттю постачання послуг та підлягають оподаткуванню  ПДВ у загальному порядку. 

 

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 58 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Щербина Светлана
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Автоматизация

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме