Головна Усі консультації Облік та звітність Загальні положення

Примітки до річної фінзвітності: як заповнюємо?

Яка додаткова інформація, крім передбаченої формами фінансової звітності, має наводитися в примітках до звітності?

Примітки до фінансової звітності, згідно з п. 3 розділу І НП(С)БО 1, — це сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію й обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

До інформації, що підлягає відображенню в примітках, може бути віднесена інформація:

яка висвітлює дані бухобліку і є суттєвою, тобто її відсутність може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності;

яка не наведена у фінзвітності, але відображення якої передбачено відповідними П(С)БО або МСФЗ;

яка додатково пояснює аналіз статей фінансової звітності.

Наприкінці кожного П(С)БО наводиться перелік інформації, яка підлягає розкриттю у примітках.

Зокрема, національні стандарти передбачають наведення в примітках до звітності інформації про:

- рух нематеріальних та необоротних активів, про інвестиції (капітальні та фінансові);

- методи оцінки запасів та балансову вартість запасів, які відображені за чистою вартістю реалізації або переданих у переробку, на комісію, в заставу;

- структуру (складові) інших операційних, фінансових та інших доходів i витрат;

- обсяг бартерних операцій;

- рух забезпечень і резервів;

- використання амортизаційних відрахувань;

- перелік дебіторів і суми довгострокової дебіторської заборгованості.

Як передбачено у п. 7 розділу IV НП(С)БО 1, у примітках до фінзвітності наводиться інформація про призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань (крім зареєстрованого капіталу). Перелік інформації, яку наводять у примітках акціонерні товариства, передбачено п. 8 розділу IV НП(С)БО 1.

Типова форма №5 «Примітки до річної фінансової звітності» затверджена наказом Мінфіну від 29.11.2000 р. №302. Показники (одиниця грошового виміру), які повинні наводитися у примітках, — тисяча гривень. Відповідно до п. 7 згаданого наказу, підприємства, які складають фінансову звітність за МСФЗ, форму №5 не подають, але наведена вище інформація наводиться у примітках до фінансової звітності, складеної за МСФЗ. Отже, примітки — це не лише типова форма №5, а сукупність показників (пояснювальна записка), що дає повну та об'єктивну картину про фінансове становище і результати діяльності підприємства у вигляді письмового пояснення, таблиць, графіків тощо.

Типова форма №5 складається з 13 розділів, кожен з яких містить пояснення (уточнення) щодо відповідної операції, окремої статті фінзвітності. Інформація у примітках до фінзвітності (форма №5) — це здебільшого таблична інформація, що становить розшифрування змісту та/або змін залишків (на початок і на кінець року) тих чи інших показників перших двох форм фінансової звітності: балансу та звіту про фінансові результати.

Зауважимо: наказом Мінфіну від 11.04.2013 р. №476 затверджено Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, зокрема форми №5 «Примітки до річної фінансової звітності». Завдяки Методрекомендаціям є можливість перевірити правильність заповнення показників у примітках за допомогою порівняння рядків між собою, а також з показниками Балансу (форма №1), Звіту про фінансові результати (форма №2), Звіту про рух грошових коштів (форма №3) та декларації з прибутку. Повинна бути збережена відповідність рядків розділу приміток з відповідною формою фінзвітності. Слід зазначити, що для заповнення приміток використовуються показники не тільки фінансової звітності, а й дані синтетичного і аналітичного обліку за окремими субрахунками.

Доступ до повного тексту матеріалу можливий лише для зареєстрованих користувачів. Якщо Ви вже зареєстровані на нашому сайті - будь ласка, авторизуйтесь.

Якщо поки що ні - зареєструйтесь прямо зараз: це просто, не вимагає Ваших персональних даних і займе не більше однієї хвилини.

Що ще дає реєстрація?

Автор:
«Дебет-Кредит»
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Загальні положення
Теги:
Звітність , Фінансова звітність

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі