Главная Все консультации Учет и отчетность Учет отдельных операций

Як підприємству облікувати безоплатно отримане на баланс майно з балансу Мінфіну?

Госпрозрахунковим підприємством держвласності безоплатно отримано на баланс майно з балансу Мінфіну. Вживана комп’ютерна техніка, холодильники, стільці із зазначенням первісної та залишкової вартості, що становить 1-2000 грн, тобто як МНМА (субрахунок 112). Як облікувати цю операцію із зазначенням кореспонденції рахунків?

Запитання: 

Госпрозрахунковим підприємством держвласності безоплатно отримано на баланс майно з балансу Мінфіну. Вживана комп’ютерна техніка, холодильники, стільці із зазначенням первісної та залишкової вартості, що становить 1-2000 грн, тобто як МНМА (субрахунок 112). Як облікувати цю операцію із зазначенням кореспонденції рахунків? Чи виникне дохід та податкове зобов'язання? Який встановити термін експлуатації для нарахування амортизації?

 

Відповідь:

Відповідно до п. 2 розд. II НП(С)БОДС 121, об'єкт основних засобів визнається активом, зокрема, коли існує ймовірність отримання суб'єктом державного сектору майбутніх економічних вигід, пов'язаних з його використанням, та/або він має потенціал корисності для суспільства; і вартість об'єкту ОЗ може бути визначена.

Групи, за якими класифікуються ОЗ, наведені в п. 3 розд. ІІ НП(С)БОДС 121 та п. 1 розд. ІІ Методичних рекомендацій №11.

До групи ОЗ, зокрема, належать машини та обладнання.

Згідно з пп. 6 п. 1 розд. ІІ Методичних рекомендацій №11 у цій групі з виділенням в окремі підгрупи обліковуються, зокрема: комп'ютерна техніка і її комплектуючі (комп'ютери, монітори, периферійне і мережеве обладнання комп'ютера, що за вартістю за одиницю чи комплект відноситься до ОЗ) та електронні засоби обробки інформації (електронно-обчислювальні, керуючі та аналогові машини, цифрові обчислювальні машини та пристрої тощо).

Обладнання АТС, телефони, факси, копіювальна техніка, холодильники тощо обліковуються в складі підгрупи інші машини та обладнання (пп. 8 п. 1 розд. ІІ Методичних рекомендацій №11).

У групі ОЗ інструменти, прилади, інвентар обліковуються, зокрема, господарський інвентар (предмети конторського та господарського облаштування, переносні бар'єри, вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок з спеціальним обладнанням), килими, портьєри та інший господарський інвентар (пп. 3.1.6 п. 3 розд. ІІ НП(С)БОДС 121 та п. 3 п. 1 розд. ІІ Методичних рекомендацій №11).

Згідно з пп. 3.2.3 п. 3 розд. ІІ НП(С)БОДС 121 малоцінні необоротні матеріальні активи обліковуються в складі групи інші необоротні матеріальні активи.

При цьому суб'єкти державного сектору зараховують до МНМА предмети вартістю (без ПДВ), що не перевищує 6000 грн та строк використання яких перевищує один рік.

У абз. 5 пп. 1.2 п. 1 розд. II Методичних рекомендацій №11 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Мінфіну від 28.07.2016 р. №709) також зазначено, що вартісний критерій МНМА підвищено до 6000 грн. Так, до МНМА, зокрема, включаються:

  • господарський інвентар вартістю до 6000 грн включно за одиницю (комплект) без ПДВ;
  • інші малоцінні необоротні предмети, термін експлуатації яких більше одного року, а вартість за одиницю не перевищує 6000 грн включно без ПДВ, зокрема, телефони, обчислювальна техніка, холодильники тощо.

Мінфін у листі від 12.02.2018 р. №35220-07-10/3980 повідомляє, що згідно з класифікацією ОЗ, наведеною в п. 3 розд. II НП(С)БОДС 121, предмети вартістю (без ПДВ), що не перевищує 6000 грн, та строк використання яких перевищує один рік, зараховуються до МНМА.

При цьому п. 3 розд. III НП(С)БОДС 121 передбачено, що не підлягають переоцінці МНМА і бібліотечні фонди, якщо амортизація їх вартості здійснюється за методом, викладеним у п. 7 розд. IV НП(С)БОДС 121.

Відповідно до абз. 5 п. 4. розд. ІІ НП(С)БОДС 121 та абз. 7 п. 5 розд. ІІІ Методичних рекомендацій №11 об'єкт ОЗ оцінюється за первісною вартістю, якою є первісна (переоцінена) вартість ОЗ у разі їх отримання без оплати від суб'єктів державного сектору.

Первісна вартість ОЗ, отриманих безоплатно від суб'єктів державного сектору, дорівнює їх первісній (переоціненій) вартості, за якою ці ОЗ обліковувались у суб'єкта державного сектору, що їх передав, з урахуванням витрат, передбачених п. 3 розд. ІІІ Методичних рекомендацій №11, з наведенням нарахованої суми зносу за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації.

ОЗ передаються разом з первинними документами (чи їх копіями), або обліковими регістрами (чи їх копіями), або іншими документами, в яких зазначено вартість придбання (створення) таких ОЗ.

У разі, якщо відсутня достовірна інформація щодо первісної вартості ОЗ, їх первісна вартість визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання, оцінка якої проводиться відповідно до законодавства.

При визначенні строку корисного використання (експлуатації) об'єкта ОЗ (з метою нарахування амортизації) враховуються чинники, наведені в п. 4 розд. IV НП(С)БОДС 121:

  • очікуване використання об'єкта ОЗ суб'єктом державного сектору. Використання оцінюють виходячи з очікуваної потужності або фізичної продуктивності об'єкта ОЗ;
  • очікуваний фізичний знос, який залежить від інтенсивності використання об'єкта ОЗ, якості сервісного обслуговування;
  • моральний знос, який виникає внаслідок змін та вдосконалення виробництва або від зміни ринкового попиту на продукт чи послуги, що надаються об'єктом ОЗ;
  • правові або подібні обмеження на використання об'єкта ОЗ.

У п. 6 розд. IV НП(С)БОДС 121 зазначено, що амортизацію ОЗ (крім інших необоротних матеріальних активів, амортизація вартості яких здійснюється за методом, визначеним у п. 7 цього розділу) суб’єкти державного сектору нараховують із застосуванням прямолінійного методу.

Згідно з п. 7 розд. IV НП(С)БОДС 121 амортизація МНМА, зазначених у пп. 3.2 (крім пп. 3.2.7) п. 3 розд. II НП(С)БОДС 121, нараховується в першому місяці передачі у використання об'єкта необоротних активів у розмірі 50% його первісної вартості та решта 50% первісної вартості – у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу).

Переоцінка МНМА, що перебувають у використанні (експлуатації), не проводиться.

Суму нарахованої амортизації суб'єкт державного сектору відображає збільшенням суми зносу основних засобів та витрат (п. 8 розд. IV НП(С)БОДС 121).

Типова кореспонденція субрахунків бухобліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами затверджена наказом Мінфіну № 1219, відповідно до якої безоплатне отримання ОЗ відображається таким чином.

 


з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1. Облік основних засобів (витяг)

1.6

Відображення сум витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження ОЗ тощо, що включається до їх вартості (придбаних та безоплатно отриманих) відповідно до НП(С)БОДС 121

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби», 1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

відображення суми ПДВ, якщо його включено до податкового кредиту

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками

1.10

Зарахування до складу первісної вартості безоплатно отриманих ОЗ, що включаються до первісної вартості цього об'єкта відповідно до НП(С)БОДС 121

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби», 1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи»

Водночас проведення другого запису

54 «Цільове фінансування»

51 «Внесений капітал»

1.11

Відображення вартості безоплатно отриманих ОЗ (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності)

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами»

Водночас відображається:

 

 

дохід від безоплатно отриманих ОЗ (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності)

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

7511 «Доходи за необмінними операціями», 7523 «Інші надходження»

збільшення внесеного капіталу на суму безоплатно отриманих ОЗ (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності)

7511 «Доходи за необмінними операціями», 7523 «Інші надходження»

51 «Внесений капітал»

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Бондаренко Елена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Учет отдельных операций
Теги:
Учет

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме